Wierzytelności

Od wielu lat związani jesteśmy z szeroko rozumianym rynkiem wierzytelności i obsługą firm windykujących swoje należności.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych i poegzekucyjnych. Obsługujemy wierzycieli posiadających portfele wierzytelności, z których dokonujemy selekcji przekazanych do analizy spraw pod kątem wyboru trybu dochodzenia roszczeń.

Uwzględniamy również sugestie Klienta. Skupiamy się też na prewencji, czyli kontroli terminów płatności wszystkich prowadzonych przez przedsiębiorstwo transakcji.

W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej przejmujemy kontakt z dłużnikiem, a w rywalizacji o prawdopodobnie ograniczone środki płatnicze podejmujemy skuteczne kroki w wyścigu z innymi wierzycielami.

Obsługa wierzycieli seryjnych

W ramach usługi wyodrębniamy sprawy, gdzie zasadne jest dochodzenie roszczeń w postępowaniach w przedmiocie:

 • ustalenia odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 kodeksu spółek handlowych),
 • ustalenia odpowiedzialności wspólników spółek osobowych, w tym również tych w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • uznania za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 527 i nast. k.c.),
 • uprzywilejowania wierzyciela poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego oraz hipoteki przymusowej, w tym hipoteki na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie,
 • dochodzenia roszczeń z majątku odrębnego małżonków, poprzez zniesienie w drodze powództwa ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • egzekucji z różnego rodzaju wierzytelności i praw majątkowych,
 • ogłoszenia upadłości dłużnika, w tym upadłości konsumenckiej.

W sytuacjach tego wymagających prowadzimy postępowania karne przeciwko dłużnikom.

Wycena pakietów wierzytelności

Ofertę wyceny pakietów wierzytelności kierujemy do podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. W ramach usługi dokonujemy analizy portfela wierzytelności pod kątem potencjału dochodowego, który dany pakiet przyniesie w określonym czasie. Wycenie podlega cały pakiet wierzytelności z uwzględnieniem:

 • wartości i struktury wierzytelności,
 • formy organizacyjno-prawnej dłużnika, lub osoby dłużnika,
 • etapu postępowania,
 • nakładów, które wierzyciel będzie zmuszony ponieść zakładając skuteczne dochodzenie roszczeń,
 • rodzaju zabezpieczeń związanych z wierzytelnością.

Opiniowanie egzekucji trudnych

Wiele z wierzytelności wymaga dogłębnej analizy, która odpowie na pytanie czy są szanse na skuteczne ich dochodzenie. Jeśli okaże się, że odzyskanie należności jest możliwe, to konieczne staje się dokładne zdefiniowanie odpowiedniego sposobu prowadzącego do realizacji tego celu, a także określenie ceny i – co za tym idzie – opłacalności danego działania.

Istotną kwestią pozostają zawsze ryzyka związane z dochodzeniem takiej wierzytelności, a także przewidywany czas zakończenia sprawy. Ma to znaczenie szczególnie, gdy w grę wchodzą kosztowne sposoby egzekucji, takie jak np. egzekucja z nieruchomości, egzekucja z udziałów w spółkach, akcji etc.

Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej. Współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi oraz specjalistami dziedzin pokrewnych.

Zachęcamy do kontaktu